Tuning: Eb Ab Db Gb Bb Eb
Key: Ebm

Chords

[Intro]

Eb5Get to the choppa

Now our escape begins

Eb5 Eb5 Db5 Eb5 E5 Eb5 Db5 Eb5 Eb5 Db5 Eb5 Gb5 E5 Db5

Eb5 Eb5 Db5 Eb5 E5 Eb5 Db5 Eb5 Eb5 Gb5 E5 Db5

[Verse 1]

Eb5 Get to the chopper

Eb5 Db5 Eb5 E5 Eb5 Db5

Eb5 It's the only way Eb5out Db5 ofEb5 Gb5here E5 Db5

Eb5 Don't let that Eb5stopDb5 you Eb5 E5 Eb5 Db5

Eb5 Don't let them Eb5holdGb5 E5 yourDb5 Eb5back

Eb5 Db5 Eb5 E5 Eb5 Db5 Eb5

Eb5ThisDb5 Eb5is Gb5 E5 ourDb5 Eb5chance

Eb5We Db5 Eb5all E5 Eb5 mustDb5 Eb5go 

Eb5DeadGb5 ofE5 aDb5___lEb5ive

Oh Eb5yeah

Bring it

[Chorus]

Eb5 Get to the choppa

It's the only way out

Get to the choppa

It's the only way out

[Verse 2]

Eb5 You want to kill my Eb5friends Db5 Eb5 E5 Eb5 Db5

Eb5 But we got Eb5moreDb5 gunsEb5 Gb5left E5 Db5

Eb5 You're gonna get back Eb5up Db5 Eb5 E5 Eb5 Db5

Eb5 They're gonna Eb5shootGb5 you inE5 theDb5 Eb5face

Eb5Yeah,Db5 Eb5 E5 Eb5 that'sDb5 Eb5right

Eb5ShootDb5 youEb5 Gb5in E5 theDb5 Eb5face

Eb5You'reDb5 gonEb5na E5getEb5 backDb5 Eb5up 

And Eb5shootGb5 you inE5 theDb5 Eb5face

[Solo]

Now our escape beEb5gins

[Chorus]

Get to the choppa

It's the only way out

Get to the choppa

It's the only way out of Eb5here!

[Outro]

Now! Get to the choppa

Get to the choppa!

Get to the choppa

Get to the choppa

Get to the choppa

Get to the choppa

Size
14
Transpose