Tuning: E A D G B E
Key:

Chords

[Intro]

A5 E5 B5 A5 E5 B5

A5 E5 B5 A5 E5 B5 G5 A5

E5 G5 A5 E5 G5 A5

D5 G5 A5

D5 You're B5loudmouth G5baby

[Verse 1]

A5 E5 You better B5shut up G5

A5 E5 I'm gonna B5beat you up G5

A5 E5 'Cause you're B5loudmouth G5babe A5 E5

[Interlude]

A5 E5 B5 A5 E5 B5

A5 E5 B5 A5 E5 B5 G5 A5

E5 G5 A5 E5 G5 A5 D5 G5 A5

D5 You're B5loudmouth G5baby

[Verse 2]

A5 E5 You better B5shut up G5

A5 E5 I'm gonna B5beat you up G5

A5 E5 'Cause you're B5loudmouth G5babe A5 E5

[Interlude]

A5 E5 B5 A5 E5 B5

A5 E5 B5 A5 E5 B5 G5 A5

E5 G5 A5 E5 G5 A5 D5 G5 A5

D5 You're B5loudmouth G5baby

[Verse 3]

A5 E5 You better B5shut up G5

A5 E5 I'm gonna B5beat you up G5

A5 E5 'Cause you're B5loudmouth G5babe A5 E5

[Outro]

E5 B5 D5 A5

C5 G5 Well You're B5loudmouth baby

E5 B5 D5 A5 C5 G5

B5Loudmouth baby

E5 B5 D5 A5 C5 G5 Well You're B5loudmouth baby

E5 B5 D5 A5 C5 G5

B5Loudmouth baby

E5 B5 D5 A5 C5 G5 Well You're B5loudmouth baby

E5 B5 D5 A5 C5 G5

B5Loudmouth baby

E5 B5 D5 A5 C5 G5 Well You're B5loudmouth baby E5

Size
14
Transpose