Tuning: Eb Ab Db Gb Bb Eb
Key: Ebm

Chords

[Intro]

Eb5 Eb5 Gb5 Ab5 Gb5 Db5 B5

Eb5 Db5 Eb5 Gb5 Ab5 Gb5 Db5 B5

Eb5 Db5

[Verse 1]

Eb5 really love you baGb5___bDb5y_

Eb5 love what you've got

Gb5 Gb5 B5 Let's get toDb5gether, we can

Eb5 Get hot

Eb5 No more tomorrow, Gb5ba_bDb5y_

Eb5 Time is today Gb5 Gb5

B5 Girl, can Db5make you feel

Eb5 Okay

[Pre-Chorus]

Ab5 No place for Db5hidin' baby

Ebm No place to run

Ab5 You pull the Db5trigger of my

[Chorus]

Eb5 Love Eb5gun,Gb5 Ab5 Gb5lo_vDb5e_ gB5un

Eb5 Db5Love Eb5gun,Gb5 Ab5 Gb5lo_vDb5e_ gB5un Eb5 Db5

[Verse 2]

Eb5 You can't forget me baGb5___bDb5y_

Eb5 Don't try to lie Gb5 Gb5

B5 You'll never Db5leave me, mama

Eb5 So don't try

Eb5 I'll be gambler, baGb5___bDb5y_

Eb5 Lay down the bet Gb5 Gb5

B5 We get toDb5gether, mama

Eb5 You'll sweat

[Pre-Chorus]

Ab5 No place for Db5hidin' baby

Ebm No place to run

Ab5 You pull the Db5trigger of my

[Chorus]

Eb5 Love Eb5gun,Gb5 Ab5 Gb5lo_vDb5e_ gB5un

Eb5 Db5Love Eb5gun,Gb5 Ab5 Gb5lo_vDb5e_ gB5un Eb5 Db5

[Interlude]

Eb5 Gb5 Ab5 Gb5 Db5 B5 Eb5 Db5

Eb5 Gb5 Ab5 Gb5 Db5 B5 Eb5 Db5

[Bridge]

Eb5

[Chorus]

Love Eb5gun,Gb5 Ab5 Gb5lo_vDb5e_ gB5un

Eb5 Db5Love Eb5gun,Gb5 Ab5 Gb5lo_vDb5e_ gB5un,

Eb5 Db5Love Eb5gun,Gb5 Ab5 Gb5lo_vDb5e_ gB5un

[Outro]

Eb5 Db5Love Eb5gun,Gb5 Ab5 Gb5lo_vDb5e_ gB5un

Eb5 Db5Love Eb5gun, Gb5 Ab5 Gb5 Db5 B5

Eb5 Db5Love Eb5gun, Gb5 Ab5 Gb5 Db5

B5 Eb5 Db5Love Eb5gun

Gb5 Ab5 Gb5 Db5 B5

Size
14
Transpose