Tuning: Eb Ab Db Gb Bb Eb
Key: D#m

Chords

[Intro]

D#madd9 F#7M/C#

[Verse 1]

D#madd9 F#7M/C# We D#madd9sail F#7M/C#through endless D#madd9skies

F#7M/C# Stars shine like D#madd9eyes 

F#7M/C# The black night siD#madd9ghs 

F#7M/C# The mD#madd9oon F#7M/C# in silver D#madd9trees 

F#7M/C# Falls down in D#madd9tears 

F#7M/C# Light of the D#madd9night 

F#7M/C# The eaD#madd9rth, F#7M/C# purple bD#madd9laze 

F#7M/C# Of sapphire hD#madd9aze 

F#7M/C# In orbit alD#madd9ways 

F#7M/C# D#madd9 F#7M/C# D#madd9 F#7M/C# While D#madd9down F#7M/C# below the D#madd9trees 

[Verse 2]

F#7M/C# Bathed in cool D#madd9breeze 

F#7M/C# Silver D#madd9starlightF#7M/C# breaks down the D#madd9night 

F#7M/C# And D#madd9so F#7M/C# we pass on D#madd9by F#7M/C# the crimson eD#madd9ye 

F#7M/C# Of great god MD#madd9ars 

F#7M/C# As we D#madd9travel F#7M/C# the uD#madd9niverse F#7M/C#

[Solo]

D#madd9 F#7M/C# D#madd9 F#7M/C#

D#madd9 F#7M/C# D#madd9 F#7M/C#

D#madd9 F#7M/C# D#madd9 F#7M/C#

D#madd9 F#7M/C# D#madd9 F#7M/C#

D#madd9 F#7M/C# D#madd9 F#7M/C#

D#madd9 F#7M/C# D#madd9 F#7M/C#

D#madd9 F#7M/C# D#madd9 F#7M/C#

Size
14
Transpose