Tuning: E A D G B E
Key: G

Chords

[Intro]

G7M D G7M D

G7M D G7M

D

[Verse 1]

G7Mjust wanna Dtell you

G7MThat always Dloved you

G7Mjust wanna Dtell you

G7MThat always Dloved you

[Chorus]

E D E D

E D E D

[Interlude]

G7M D G7M D

G7M D G7M

D

[Verse 2]

G7Mjust wanna Dtell you

G7MThat always Dmiss you

G7Mjust wanna Dtell you

G7MThat always Dmiss you

[Chorus]

E D E D

E D E D

[Interlude]

G7M D G7M D

G7M D G7M

D

[Verse 3]

G7MWhen the Dsun don't shine

G7MYou Dare mine

G7MWhen the Dsun don't shine

G7MYou Dare mine

[Chorus]

EMine

DMine

EMine

D E D E

D

[Outro]

G7M D G7M D

G7M D G7M D

G7M

Size
14
Transpose