Tuning: E A D G B E
Key: Em

Chords

[Intro]

Em C Em C Em C Em C

Em C Em C Em C Em C

Em C Em C Em C Em C

Em C Em C Em C

Em C

[Verse 1]

EmMa C Em HaraCyeko Graha

Em Mero Csurya AdEmhyaro CChha

EmMa C Em Papi Cman ko baha

Em Mero Cishwar adEmhuro Cchha

[Bridge]

B7 Purnima ko tara ho Emma C Em C

B7 Biujhanchhu ma Nidaunna Em C Em C

[Verse 2]

EmMa C Em swatanCtrata ko nara

Em Mero Cdesh baEmhiro Cchha

EmMa C Em hasiCya na taara

Em Mero Cprem suEmhiro Cchha

[Bridge]

B7 Kuwaako Buddha ho ma Em C

Em C B7 Samjhanchhu ma sanauna Em C Em C

[Interlude]

B7 C B7 C

B7 C B7 C

[Guitar Solo]

Em C Em C Em C Em C

[Chorus]

EmMa C HaraB7yeko GraEmha Mero surya Ad C

hyaro Chha B7

EmMa C PapiB7 man ko Embaha

Mero ishwar Cadhuro chha B7

[Outro]

EmMa C B7 Em C

B7 EmMa C

B7 Em C B7

Size
14
Transpose